Oferta - Biuro Usług Kadrowych "PERSONA"

 Biuro Usług Kadrowych PERSONA 

 +48 509 973 166+48 18 20 15 760 

Przejdź do treści

Menu główne:


ADMINISTRACJA KADROWA

 • kompleksowe prowadzenie oraz aktualizacja akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy, tj. umowa o pracę, aneksy zmieniające warunki zatrudnienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło;
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji uczniowskiej;
 • monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników i obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp;
 • organizowanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp i p.poż dla pracodawców, pracowników i uczniów;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • ewidencjonowanie absencji pracowniczych (zwolnienia lekarskie, urlopy, itp.);
 • bieżąca obsługa pracowników - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • przygotowywanie i dostarczenie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań związanych z zatrudnieniem dla GUS;
 • sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, tj.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
 • reprezentowanie Klienta przed PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej - dostarczanie odpowiednich danych, udzielanie wyjaśnień;
 • współpraca z biurem podatkowym lub księgowym obsługującym pracodawcę;
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS pracownika z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury;
ADMINISTRACJA PŁACOWA

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami zawartymi w zakładowym regulaminie pracy i wynagradzania;
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej;
 • obliczanie ekwiwalentów urlopowych, odpraw, odszkodowań, itp. świadczeń;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji PFRON;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8a) oraz rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT-8b, PIT-40);
 • sporządzanie raportów ZUS RMUA dla każdego pracownika;

ZUS

 • rejestracja nowo przyjętych i zwolnionych pracowników oraz członków ich rodzin, zgłaszanie wszelkich zmian itp.;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (choroba, urlop macierzyński);
 • korespondencja z ZUS w sprawach pracowniczych;
 • sporządzanie rocznej deklaracji IWA;

ROZLICZANIE REFUNDACJI UCZNIOWSKICH

 • sporządzanie dokumentów do refundacji kosztów do OHP;
 • sporządzanie wniosków o wypłatę świadczeń za wyszkolenie ucznia do Gmin;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów do egzaminu czeladniczego;

EMERYTURY

 • sporządzanie wniosków (emerytura, renta, kapitał początkowy);
 • poszukiwanie brakujących dokumentów (świadectwa pracy, RP-7);
 • wykonywanie w/w czynności oraz przekazanie do ZUS lub KRUS doumentów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

DORADZTWO

 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, treści umów o pracę z poszczególnymi grupami pracowników i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem;
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
 • informowanie Klienta o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych;

Ul. Kościuszki 10 (I piętro)
34-500 Zakopane

WEJŚCIE Z TYŁU BUDYNKU
Świadczymy usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej i ZUS
Biuro czynne
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 17.00

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego